Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

GIÁO TRÌNH VÀ SLIDE BÀI GIẢNG MÔN TOÁN RỜI RẠC 1

GIÁO TRÌNH VÀ SLIDE BÀI GIẢNG TOÁN RR1

GIÁO TRÌNH VÀ SLIDE BÀI GIẢNG TOÁN RR1

NỘI DUNG

I. CHƯƠNG 1 - LOGIC MỆNH ĐỀ - LOGIC VỊ TỪ

II. CHƯƠNG 2: TẬP HỢP – QUAN HỆ

III. CHƯƠNG 3: BÀI TOÁN ĐẾM

IV. CHƯƠNG 4: HÀM BOOLE – MẠCH LOGIC

V. CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TỐI THIỂU HÀM BOOLE

Link tải giáo trình và slide:  Giáo Trình và Slide Toán Rời Rạc 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.Nguyễn Duy Phương. Giáo trình Toán rời rạc. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.

2. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành. Toán rời rạc. Nhà xuất bản Giáo dục, 2005.

3. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc. Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, 2003.

4. Seymour Lipschutz, Mars Lars Lipson. 1800 Bài tập toán rời rạc (Có lời giải). Nhà xuất bản Thống kê, 2001.

5. Kenneth H. Rosen. Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản thống kê, 2002.

Sinh viên DNC có thể vào nhóm sau để tải thêm tài liệu và đặt câu hỏi trên nhóm:

https://www.facebook.com/groups/HoiSinhVienThayPhuc

Tin Khác