Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng lệnh INTERSECT và EXCEPT trong sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng lệnh INTERSECT và EXCEPT phép hiệu và phép giao trong sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng lệnh INTERSECT và EXCEPT

phép giao và phép hiệu trong sql

 

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh INTERSECT và EXCEPT trong Sql server. 

Dưới đây là các phép toán tập hợp trong sql:

1. UNION (phép hợp)

2. INTERSECT (phép giao)

3. EXCEPT (phép hiệu)

Từ phiên bản Sqlserver 2005 từ Microsoft đã tích hợp thêm hai hàm INTERSECT và EXCEPT

I/ Sử dụng INTERSECT trong sql:

intersect trong sqlserver

Cú pháp:

SELECT Column_Name1, Column_Name2 ......., Column_NameN FROM Table1
INTERSECT
SELECT Column_Name1, Column_Name2 ......., Column_NameN FROM Table2

SQL

II. Sử dụng EXCEPT trong sqlserver

sử dụng sql except

Cú pháp:

SELECT Column_Name1, Column_Name2 ......., Column_NameN FROM Table1
EXCEPT
SELECT Column_Name1, Column_Name2 ......., Column_NameN FROM Table2

SQL

* Ví dụ sử dụng 2 hàm trên:

Để minh hoạ, chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu đến từ bảng Product và bảng WorkOrdertrong cơ sở dữ liệu AdventureWorks 

  • Trong bảng Production.Product, chúng ta có tổng cộng 504 sản phẩm khác nhau (được lưu thành 504 dòng)
  • Trong bảng Production.WorkOrder, chúng ta hiện có 72,591 dòng, tuy nhiên trong đó chỉ có 238 mã sản phẩm khác nhau. Bảng WorkOrder này thể hiện thông tin sản phẩm đã được đặt hàng, như vậy nếu đem TRỪ các sản phẩm trong bảng Product với các sản phẩm có trong bảng WorkOrder này chúng ta sẽ biết được các sản phẩm chưa được đặt hàng bao giờ 

sqlserver except

Và dĩ nhiên, do phép HIỆU không có tính giao hoán, nên nếu chúng ta TRỪ ngược lại kết quả sẽ rất khác biệt, và cụ thể trong tình huống này kết quả của phép trừ sẽ là tập RỖNG do bảng WorkOrder chỉ chứa các sản phẩm có trong bảng Product mà không có mã sản phẩm nào khác (theo ràng buộc khoá ngoại trên ProductID) 

sqlserver except su dung

Nếu đem GIAO cũng cùng 2 tập hợp đang xét, chúng ta đang xét này thì kết quả sẽ ra đúng 238 dòng sản phẩm khác nhau vừa có trong Product mà cũng vừa có trong WorkOrder

su dung intersect trong sqlserver

Chúc các bạn thành công!

Tin Khác