Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

C#.NET - HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THIẾT KẾ REPORT RDLC CẬP NHẬT ĐỘNG, CÓ THAM SỐ

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THIẾT KẾ REPORT RDLC CẬP NHẬT ĐỘNG, CÓ THAM SỐ

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THIẾT KẾ REPORT RDLC CẬP NHẬT ĐỘNG, CÓ THAM SỐ

----

(VIDEO VÀ CODE VỀ BÀI NÀY SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SỚM NHẤT)

  1. Thiết kết Dataset (Trong dataset này có thể chứa nhiều bảng)

Bước 1. Project/Add New Item/ Dataset

              Bước 2. Mở DataSet vừa thêm vào

              Bước 3. Click phải chọn Add/TableAdapter/

             Bước 4: Tạo mới nối kết “New connection” hoặc chọn Connection đã có sẵn

             Bước 5: Chọn Use SQL Statement

               (Viết câu truy vấn hoặc SQL Builder -à tạo câu truy vấn bằng cách chọn)

             Bước 6: OK

  1. Thiết kế mới report kết hợ với Dataset vừa được thiết kế

      (Xem lại video Thiết kế cơ bản của report – khác nhau chỗ chọn dataset)

        Link:  Video hướng dẫn thiết kế report RDLC cơ bản

    https://www.youtube.com/watch?v=6GELtQpd7wc&list=PLJpvAcGSEqW7II3KSKmYCm8PnuZPeIBv1&index=3

  1. Thêm mới 1 Form để gọi report, form chứa report viewer

Trên form này, thiết kế reportviewer để đọc report:

Chọn mũi trên trên góc trên bên phải của Reportviewer  -> Chọn Report (đã thiết kế) à reportviewer sẽ tự động sinh ra: Dataset (đã thiết kế) + Table_BindingSource

  1. Sự kiện Form load của form gọi report:

Kết nối CSDL, Đọc DL lên Dataset đã thiết kế

//khởi tạo đối tượng conn

          conn = new SqlConnection();         

conn.ConnectionString = "Data Source=PLPSOFT-PC1\\PLPSOFT2008;Initial Catalog=QLBanHang;User ID=sa; Password=*********;";//mật khẩu của TK sa.

            //Nạp dữ liêu lên Dataset

            String sql;

            sql = "SELECT MaSP, TenSP, NgaySX, NgayHH, DonVi, DonGia FROM tbmathang where MaSP= '"+ GobalClass.Masp + "' ";  

//dSet = new DataSet();//Đối tượng Dataset đã có nên không khởi tạo đối tượng DataSet

//GobalClass.Masp đây là biến public static Masp bên trong lớp GobalClass (Biến toàn cục

  //Khởi tạo đối tượng DataAdapter và cung cấp vào câu lệnh SQL và đối tượng Connection

            myAdapter = new SqlDataAdapter(sql, conn);

  //Dùng phương thức Fill của DataAdapter để đổ dữ liệu từ DataSource tới DataSet

  myAdapter.Fill(this.DSet_Project.TEN_BANG_THEO_CAU_TRUY_VAN);

  1. Gọi Report  với tham số (gọi từ nút lệnh in của form thông tin sản phẩm)

            Form f = new ReportDesignForm();

                             //f.MdiParent = this;

            GobalClass.Masp = this.txtMaSP.Text;//Nhận tham số mã SP

            f.Show();

            f.Focus();

Tin Khác