Hotline: 0909.141.661 | Email: plpsoft.vn@gmail.com

Bài 4. Khối xây dựng cốt lõi của Android (Android Core Building Blocks)

Bài 4. Khối xây dựng cốt lõi của Android (Android Core Building Blocks)

Bài 4. Khối xây dựng cốt lõi của Android (Android Core Building Blocks)

 

Thành phần android (component android)chỉ đơn giản là một đoạn mã có vòng đời được xác định rõ ràng, ví dụ: Hoạt động, Người nhận, Dịch vụ, v.v.

Các khối xây dựng cốt lõi hoặc các thành phần cơ bản của android là các hoạt động, chế độ xem, ý định, dịch vụ, nhà cung cấp nội dung, phân đoạn và AndroidManifest.xml.

 

Hoạt động (Activity)

Hoạt động là một lớp đại diện cho một màn hình duy nhất. Nó giống như một Frame trong AWT.

View

Chế độ xem là phần tử giao diện người dùng như nút, nhãn, trường văn bản, v.v. Bất kỳ thứ gì bạn thấy đều là chế độ xem.

 

Intent

Intent được sử dụng để gọi các thành phần. Nó chủ yếu được sử dụng để:

  • Start the service

  • Launch an activity

  • Display a web page

  • Display a list of contacts

  • Broadcast a message

  • Dial a phone call etc.

Ví dụ: bạn có thể viết mã sau để xem trang web.

  1. Intent intent=new Intent(Intent.ACTION_VIEW);  

  2. intent.setData(Uri.parse("http://www.javatpoint.com"));  

  3. startActivity(intent);  

 

Dịch vụ (Service)

Dịch vụ là một quá trình nền có thể chạy trong một thời gian dài.

Có hai loại dịch vụ cục bộ và từ xa. Dịch vụ cục bộ được truy cập từ bên trong ứng dụng trong khi dịch vụ từ xa được truy cập từ xa từ các ứng dụng khác chạy trên cùng một thiết bị.

 

Nhà cung cấp nội dung (Content Provider)

Trình cung cấp nội dung được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng.

 

Fragment

Các mảnh vỡ giống như các phần của hoạt động. Một hoạt động có thể hiển thị một hoặc nhiều đoạn trên màn hình cùng một lúc.

 

AndroidManifest.xml

Nó chứa thông tin về các hoạt động, nhà cung cấp nội dung, quyền, v.v. Nó giống như tệp web.xml trong Java EE.

 

Thiết bị ảo Android (Android Virtual Device -AVD)

Nó được sử dụng để kiểm tra ứng dụng Android mà không cần thiết bị di động hoặc máy tính bảng, v.v. Nó có thể được tạo ở các cấu hình khác nhau để mô phỏng các loại thiết bị thực khác nhau.

Tin Khác